Személyi igazolvány

 

2017 májusa óta lehetőség van az elektronikus személyi igazolvány (továbbiakban Eszig) iránti kérelmek külképviseleteken történő benyújtására. A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár, és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be. Az állandó személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség. Az Eszig érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges!

Figyelem! Elektronikus aláírás igénylésére a külképviseleteken nincs mód, azt a kérelmező az Eszig birtokában utólag elektronikusan, vagy magyarországi kormányablaknál személyesen kérelmezheti.

A kérelem benyújtása

A külképviseleten a kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott útján való eljárásra nincsen lehetőség!

A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.

Cselekvőképtelen kiskorúak esetében (14 év alatt) az Eszig kiállításához mindkét szülő személyes megjelenésére és aláírására szükség van. Amennyiben csak az egyik szülő tud személyesen megjelenni, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát is be kell mutatnia. A hozzájáruló nyilatkozatot a személyesen meg nem jelent szülő konzuli tisztviselő/tiszteletbeli konzul/közjegyző előtt írhatja alá. A 12. életévét be nem töltött kiskorú kérelmező személyes megjelenése nem szükséges.

Bemutatandó iratok

Kérjük, hogy a kérelem benyújtásához az alább felsoroltak közül mindent hozzon magával, amivel rendelkezik:

  • érvényes vagy 1 éven belül lejárt állandó személyazonosító igazolvány;
  • érvényes vagy 1 éven belül lejárt magyar útlevél;
  • lakcímkártya;
  • névviselés megállapítására alkalmas születési vagy házassági anyakönyvi kivonat.

Amennyiben érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel nem rendelkezik, akkor a fentieken túl szükséges a személyazonosság igazolására az alábbi okmányok valamelyike:

  • érvényes magyar vagy az Európai Unió más tagállama által kiállított kártya formátumú vezetői engedély;
  • érvényes külföldi útlevél, vagy más külföldi fényképes hivatalos okmány

Az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett személyeknek minden esetben be kell mutatniuk eredeti honosítási okiratukat. Továbbá az első személyazonosító igazolványuk igénylésekor – amennyiben nem rendelkeznek még magyar anyakönyvi kivonattal - nyilatkozniuk kell arról, hogy a lakcímkártyán szereplő személyes adataik megegyeznek az anyakönyvbe bejegyzett, illetve a honosítási okiraton található adatokkal.

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképét, ujjnyomatát és aláírását az ügyintéző rögzíti.

Az Eszig eljárás illeték- és konzuli-díj mentes.

Az Eszig kézbesítése

A mexikóvárosi külképviseletre csak azon Eszig kézbesíthető, amelyet a mexikóvárosi konzulátuson kérelmeztek, vagyis nincs lehetőség a belföldön beadott kérelmek külképviseletre való kézbesítésére, és arra sem, hogy a kérelmezés helyétől eltérő másik külképviseleten kerüljön sor az okmány átvételére! Az okmányt a konzulátuson személyesen lehet átvenni, illetve az ügyfél kérheti a külképviselettől az Eszig postai úton való kézbesítését a külföldi címére, amelynek költségét az ügyfélnek kell állnia.

További információ az https://eszemelyi.hu/ oldalon található.

 

Erkölcsi bizonyítvány

 

Erkölcsi bizonyítvány igényléshez a „Nyomtatványok” menüpont alatt található formanyomtatvány kitöltése szükséges.

A kérelmet személyesen kell benyújtani. A kérelmet postai úton (csomagküldő szolgálat útján) kizárólag abban az esetben lehet benyújtani, ha az űrlapon a kérelmező aláírását előzőleg valamely tiszteletbeli konzul hitelesítette.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni egy érvényes személyazonosításra alkalmas okmányt (érvényes személyi igazolvány vagy útlevél).

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal töltsenek ki és írjanak alá!

Fontos! Az erkölcsi bizonyítvány a kiállítás dátumától számított 90 napig érvényes.

A bizonyítvány kizárólag magyar nyelven kerül kiállításra. Az elkészült hatósági erkölcsi bizonyítványt a felhasználás helye szerinti állam által meghatározott módon

  • papír formában, a Külügyminisztériumon keresztül, diplomáciai kézbesítés útján,

vagy

  • elektronikus közokiratként, e-mail útján kerül kézbesítésre. Amennyiben a bizonyítványt elektronikus közokiratként állítják ki, arról a konzul hiteles másolatot is tud készíteni. (papír formátum). Ebben az esetben az okirat apostille hitelesítéssel nem látható el, ezért ha a felhasználás helye szerinti hatóságok apostille hitelesítéssel kérik az okiratot, azt papír alapon szükséges kérelmezni.

Az erkölcsi bizonyítvány igénylése évente négy alkalommal ingyenes, az ötödik alkalomtól 3000 Ft általános eljárási illetéket kell fizetni. A díj azonban nem tartalmazza a konzuli közreműködés 1197 MXN-es díját, illetve elektronikus közokiratként való kézbesítés esetén a hiteles másolatkészítés 399 MXN-es díját.

A bizonyítvány iránti kérelem benyújtható Magyarországon is, illetve elektronikus úton is (így jóval gyorsabb és olcsóbb az ügyintézés).

További információ az alábbi oldalon található: https://nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb

Konkrét esetben, kitöltés és esetleges elküldés előtt kérjük, keresse nagykövetségünk konzuli részlegét a consulate.mex@mfa.gov.hu e-mail címen.

 

Vezetői engedély, lakcímkártya, TB-kártya és adókártya

 

A Konzulátuson jogosítvány, lakcímkártya, TB-kártya és adókártya nem igényelhető.

 

Időpont igénylés

 

Nyomtatványok